Świadczymy pełen zakres usług BHP, zapewniając indywidualne i elastyczne podejście do każdego Klienta, uwzględniając jego oczekiwania i charakter jego firmy. Zapewniamy wysoką jakość usług, terminowość, a także przystępną cenę naszych usług.

 

Bezpieczeństwo w Państwa firmie jest dla nas priorytetem!

 

Głównym przedmiotem działalności z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej jest:

 1. realizacja na rzecz przedsiębiorców zadań służby BHP i ochrony przeciwpożarowej jako usługi ciągłej (outsourcing).

Dzięki szerokiej gamie oferowanych usług jesteśmy praktycznie jako jedna firma wykonać niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Firmy dokumenty.

 1. wykonywanie pojedynczych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej

 

Obsługiwane są podmioty zorganizowane w różnej formie prawnej oraz różnicowane branżowo.

W szczególności, oferowane usługi dotyczą:

W zakresie BHP:

 • szkoleń BHP,
 • oceny ryzyka zawodowego,
 • opracowywania instrukcji BHP,
 • wykazów prac wzbronionych itp oraz różnych regulaminów dotyczących sfery BHP,
 • doradztwa w zakresie przepisów prawa pracy odnoszących się do BHP,
 • przygotowywania stanowisk pracy oraz organizacji i metod wykonywania pracy,
 • doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • przeprowadzania okresowych analiz stanu BHP,
 • uczestnictwa w składach osobowych zakładowych komisji BHP,
 • postępowań powypadkowych,
 • postępowań pokontrolnych P.I.P., P.I.S. itp.,
 • zgłaszania przedsiębiorców do P.I.P., P.I.S., P.S.P..

 

 

Szkolenia BHP

 

Firma Centrum Szkoleniowe „SACHMET”, w ramach swojej działalności prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Są to:

 • SZKOLENIA BHP WSTĘPNE dla:
  • wszystkich nowo zatrudnionych pracowników rozpoczynających pracę w danym zakładzie pracy,
  • studentów odbywających praktyki studenckie
  • uczniów szkół zawodowych, odbywających praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy.
 • SZKOLENIA BHP OKRESOWE dla:
  • służb BHP,
  • pracodawców pełniących obowiązki służby BHP,
  • osób kierujących pracownikami,
  • pracowników administracyjno-biurowych,
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  • pracowników inżynieryjno-technicznych.

Szkolenia okresowe jak i doraźne prowadzone są z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, filmów video, oraz fantoma do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, pozwalających na łatwiejsze przyswojenie problematyki bhp, ochrony p.poż oraz pierwszej pomocy.

Wystawiamy zaświadczenia zgodne z polskimi przepisami prawa pracy.

Koszt szkoleń uzależniony jest od ilości osób biorących udział w szkoleniu i ustalany jest indywidualnie.

 

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia szkoleń wstępnych i okresowych bhp wszystkim pracownikom:

 

USTAWA
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Art. 2373. § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy , do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

§ 3. Szkolenia, o których mowa w § 2, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Art. 2374 § 1. Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

§ 3. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 2. 1. Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia , w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.

 

Szkolenie BHP wstępne jest przeprowadzane w formie instruktarzu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

 1. Szkolenie BHP wstępne ogólne, zwane instruktażem ogólnym.
 2. Szkolenie BHP wstępne na stanowisku pracy, zwane instruktarzem stanowiskowym.

Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Pierwsze szkolenie BHP okresowe powinno się odbyć nie później niż w ciągu 6 miesięcy dla osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów, natomiast dla pozostałych pracowników w ciągu 12 miesięcy.

Kolejne szkolenia BHP okresowe powinny się odbywać nie rzadziej niż:

 • co 3 lata dla stanowisk robotniczych, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku,
 • co 6 lat dla pracowników administracyjno-biurowych,
 • co 5 lat dla pozostałych pracowników.
 • co 5 lat dla pracodawców.

Dodatkowo oferujemy szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Udzielanie pierwszej pomocy jest obowiązkiem każdego człowieka! Warto wiedzieć jak skutecznie pomagać, bo nigdy nie wiemy kiedy czyjeś życie będzie leżało w naszych rękach.

 

Ocena ryzyka zawodowego

 

Jedną z głównych usług firmy Centrum Szkoleniowe „SACHMET”,, Łódź, jest analiza i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Proponujemy Państwu fachową pomoc, rzetelność wykonania usługi oraz szybkie terminy realizacji.

Ocenę ryzyka zawodowego wykonujemy zgodnie z metodą zawartą w Polskiej Normie PN-N-18002:2000, dbając o najmniejsze szczegóły.

Nasze oceny wielokrotnie były kontrolowane przez PIP, bez większych zastrzeżeń.

Należy pamiętać, że ocenę ryzyka przeprowadzamy:

 1. przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,
 2. po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych,
 3. w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych,
 4. w razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowisku.

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy wynikającym z art. 226 Kodeksu pracy:
„Pracodawca:

 1. ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.
 2. informuje pracowników o ryzyku zawodowym , które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami".

Dodatkowo § 39. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp mówi że:
„Pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

 1. zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości,
 2. zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

Definicja zawarta w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bhp, określa ryzyko zawodowe jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy, czyli prościej , ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo, z jakim ktoś może zostać poszkodowany w związku z istniejącym zagrożeniem.

 

Nasza oferta transportu medycznego
należy do najtańszych w Łodzi!

Zamów transport medyczny:

Telefonicznie
DYSPOZYTOR:

532 846 666

42 230 97 55

 

lub przez Internet
tutaj

 

 

Szkolenia medyczne:

728 941 290

 

Szkolenia BHP i PPOŻ:

501 487 819

 

Zabezpieczenie medyczne imprez:

532 846 666
728 941 290

Znajdź nas na: